Działka uzbrojona 1486 m2 pod zabudowę mieszkaniową, Goleniów

148.723 PLN

Szczegóły

OFERTA SPRZEDANA!

Działka budowlana z miejscowym planem Goleniów

Mamy przyjemność zaprezentować działkę o powierzchni 1486 m2, położoną w obrębie 0004 Miasta  Goleniów.
Działka uzbrojona – sieć wodna i kanalizacyjna w drodze wewnętrznej, skrzynki z prądem na działce.

Działka znajduje się w kompleksie, gdzie istnieje już zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Bardzo ważne! Proponowana cena jest ceną brutto (z VAT) wraz z udziałem w częściach wspólnych. Zakup działki jest zwolniony z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), co w tym przypadku daje możliwość zaoszczędzenia kwoty 2% ceny nieruchomości! Istnieje możliwość negocjacji ceny czy zakup w systemie ratalnym!

Dla tej lokalizacji uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej w Goleniowie.

Kilka istotnych zapisów planu:

1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,

2) Zasady zagospodarowania terenu:
– udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki – maksimum 30%, linie zabudowy nieprzekraczalne: – 5,0 m od linii regulacyjnych drogi wewnętrznej i drogi gminnej, – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej,
– zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z podpiwniczeniem, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, o wysokości: na działkach o spadku terenu do 10% – do 10,0 m, na działkach o spadku terenu powyżej 10% – do 13,0 m od poziomu terenu od poziomu do kalenicy, liczonej przy głównym wejściu do budynku,
– dachy wysokie, wielospadowe, z dopuszczeniem typu mansardowego, z kalenicami usytuowanymi równolegle do frontów działek, kąt pochylenia połaci dachowych – maksymalnie do 45°; przy dachu typu mansardowego pochylenie połaci ściennych – do 80°, a połaci dachowych – do 25°,
– szerokość elewacji frontowej – uwarunkowana szerokością działki, położenia przy ulicy lub w drugiej linii zabudowy oraz przepisami szczególnymi,
– dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi do wysokości 2,0 m od poziomu terenu; – wzdłuż dróg typu ozdobnego, z materiałów i o wystroju nawiązujących do tradycji regionalnych; – pomiędzy działkami i terenami zieleni urządzonej z materiałów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów prefabrykowanych, bez podmurówek, z wolną nieprzegrodzoną przestrzenią o wysokości 10÷20 cm ponad terenem;

3) Infrastruktura techniczna:
– zaopatrzenie w wodę rura Ø 100,
– odprowadzenie ścieków rura Ø 200 w systemie grawitacyjnym i Ø 110 w systemie tłocznym do kanalizacji tłocznej,
– odprowadzenie wód opadowych z dróg i powierzchni utwardzonych – rurami Ø250÷350 do rowu melioracyjnego przylegającego do obszaru opracowania poprzez separator; z dachów – w grunt;
– zaopatrzenie w ciepło – ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego bez wprowadzania ograniczeń dotyczących rodzaju paliwa; zaleca się stosowanie paliw ekologicznych – ciekłych, gazowych, energii elektrycznej lub słonecznej;

4) Pozostałe warunki:
– utrzymania powierzchni biologicznie czynnej – minimum 50% powierzchni działki;
– wykonania opasek drenarskich na wysokości ław fundamentowych projektowanych budynków celem zabezpieczenia przed wodami podskórnymi, szczególnie w rejonie północnym obszaru planu.

Dokumentację dotyczącą kompleksu udostępniamy osobom zainteresowanym, po uprzednim skontaktowaniu się z naszym biurem.

Zapraszamy do zapoznania się z tą nietuzinkową ofertą.